İç Deneti̇m Ve İç Kontrol Danışmanlığı
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
İç Denetim ve İç Kontrol Danışmanlığı
İç Denetim ve İç Kontrol Danışmanlığı

Şirketler günümüzde birçok işletme fonksiyonunu birbirine entegre halinde yaşamlarını sürdürmektedir. İşlem hacmi yoğunluğu, çalışan personel sayısının artışı, çoklu organizasyonların kontrol zorluğu kontrolü zorlaştırmakta, kabul edilen doğal risklerin potansiyel kayıplarını artırmakta ve bununla birlikte suiistimale, hataya, hileye açık durumları ortaya çıkabilmektedir.

İç Kontrol Sisteminin Tasarımı, İç Denetim Fonksiyonunun yapılandırılması günümüz koşullarındaki risk yönetimi, kontrol ve raporlama yapısıyla şirketlere erken uyarı sistemi sunmaktadır.

Bu tür olumsuz durumları önlemek için şirketlere özgü iç kontrol sisteminin tasarımı ve oluşturulması önem arz etmektedir. Bu hizmetimizin kapsamını şu hizmetler oluşturmaktadır;
- İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması, İyileştirilmesi (Politika ve prosedürlerin yazılması, iç denetim çalışma kağıtlarının oluşturulması, metodoloji, sistematik geliştirme, yönlendirici check listlerin oluşturlması)
- Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin Oluşturulması (Dinamik Risk Haritaları, Risk Değerlendirmeler)
- Süreç Yönetimi Tasarımı (Süreç iyileştirme, iş akışların oluşturulması, politika ve prosedürlerin oluşturulması)
- İç Kontrol Fonksiyonunun Tasarımı, (kontrol ortamı, sistemsel ve manuel kontrollerin tasarımı ve geliştirilmesi, ERP kontrollerinin analizi, kontrol faaliyetlerinin sistem entegrasyonu, risk analizi, raporlama)
- COSO Standardına göre, Kontrol Ortamının, Kontrol Tasarımlarının, Kontrol Faaliyetlerinin Oluşturulması
- Etik ve Uyum Yönetimi (Etik Kuralların Oluşturulması, Yasal Uyum Planının Oluşturulması, Etik Ortamın Sağlanması)
- -3. Taraf Hile Denetimi, Suiistimal Tarama Denetimi, İç Denetim Hizmetleri

 

İç Denetim Nedir?

İç denetim, şirketinizin operasyonlarının verimlilik ve etkinliğini geliştirmek, değer katmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız ve objektif yapısıyla şirketinize güvence ve danışmanlık sağlayan fonksiyondur. Operasyonlarının verimlilik ve etkinliğinin değerlendirilmesine risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim prensiplerini esas alır.

İç Denetim Ne İşe Yarar?

İç denetim şirketin tüm faaliyetleri üzerinde risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetimodaklı etkinlik ve verimlilik değerlendirmesi yaparak kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur, Yönetim’e iç denetim tespitlerine yönelik iyileştirme ve önerileri sunar; risk yönetimi esasıyla gerçekleşen ve/veya potansiyel olayları tespit eder, İç kontrol esasıyla bu risklere karşı kontrol tavsiyesinde bulunur. Kurumsal Yönetim esasıyla da şirketinizin yönetsel, etik ve suiistimal açısından gerçekleşen ve/veya potansiyel riskleri tespit eder, iyileştirme önerileri sunar.

Tüm bu faaliyetleri yerine getirirken bağımsız ve objektif olur. Bağımsızlık,iç denetimin faaliyetlerinde icradan uzak olmasını, tüm yönlendirmelerden uzak, tarafsız şekilde faaliyetleri yerine getirmesidir. Bunun için iç denetim Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesine bağlı olarak çalışır, raporlamalarını bu şekilde yerine getirir.

Objektiflikise iç denetçilerin görevlerini tarafsız ve önyargısız bir şekilde iç denetim meslek ilkelerine uygun yerine getirmeleri demektir ve iç denetçilerin görevleri esnasında objektif olmaları gerekmektedir.

İç denetim şirketin hedeflerine ulaşabilmesine yönelik faaliyetler üzerindeki riskleri önceden tespit ederek, bu risklerin olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik tavsiyelerde bulunarak yönetime güvence ve danışmanlık sağlar.

Neden İç Denetim Gereklidir?

Şirketin tüm faaliyetlerine ilişkin denetimlerle yönetim kurulu/denetim komitesi ve üst yönetime şirketin durumuyla ilgili tarafsız bilgi, tavsiye ve danışmanlık sağlar.

Şirketin icra faaliyetleri haricinde risklere ve potansiyel tehditlere karşı kontrol ve önlemlerin alınmasını sağlar. İç kontrol sisteminin işlerliğine dair güvence verir. Denetim sonuçlarına göre kontrol faaliyetlerinin tesis edilmesine yönelik etkinlik ve verimlilik artırıcı iyileştirme önerilerinde bulunur.

Üst Yönetime, stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olur.

IBA Ne Fayda Sağlar?

  • İç Denetim sisteminin kurulmasını, mevcut iç denetim fonksiyonunun iyileştirilmesine yönelik aksiyon ve çalışma planları oluşturur.
  • İç Denetim fonksiyonunun etkinliğindeki dar boğazları SWOT analizi ve geçmiş denetim raporları üzerinden çıkarır.
  • İç Denetim Check listlerinin risk esaslı ve kurumsal yönetim tabanlı yaklaşımla oluşturulmasını ve/veya iyileştirilmesini sağlar.
  • Denetim sürecindeki süreç denetimi bakış açısındaki kritik alanların/süreçlerin belirlenmesinde, sistem &manuel kontrollerin ve bu kontrollerin hangi tür metot ve analizlerle yapılması gerektiği konusunda yol gösterir.
  • Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Süreç Yönetimi dahil 3 sac ayağını iç denetim fonksiyonunda denetim planı, risk kontrol matrisi, çalışma kağıtları, analizler ve denetim raporunda hangi noktalara yerleştirilmesi konusunda süreç sahibi ile birlikte taslak dokümanlar oluşturur.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın